طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی

طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید پوشاک معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، رادﻳﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﻄ

طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی

موارد استفاده و کاربرد محصول : سیستم گرمایشی ساختمان

معرفی محصول :

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، رادﻳﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ( ﻣﻨﺎزل ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎ و ….. ) ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔﺮدد.

ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰی ، آب در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﻳﮓ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻳﺎ ﭼﺪﻧﻲ داغ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛـﺸﻲ ﺑـﻪ رادﻳﺎﺗﻮرﻫـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ . رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در داﺧـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ( اﺗـﺎق ﻫـﺎ ) ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آﺑﺪاغ در ﻣﻴﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻄﺢ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻻ ، ﮔﺮﻣﺎی آب داغ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﺗﺎق ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد . آب داغ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺣﺮارت ﺧﻮد را در رادﻳﺎﺗﻮر از دﺳﺖ ﻣـﻲ دهد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮﻛﻼﺗﻮر ﺑﻪ دﻳﮓ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﺮارت از آن داغ و ﺳﻴﻜﻞ از ﻧﻮ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد .

ﻳﻚ رادﻳﺎﺗﻮر ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮه اﺳﺖ . ﭘﺮه در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺻـﻔﺤﺎت ﻣـﺸﺒﻚ ﺗﻮﺧـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ . ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﭘﺮه در ﻫﺮ رادﻳﺎﺗﻮر آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮان ﮔﺮﻣﺎدﻫﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻳـﻚ اﺗﺎق را ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺗﺎق ، دﻣﺎی آب ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓـﺸﺎر آب از رادﻳﺎﺗﻮر ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﺎی آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 

عناوین طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • – ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آیسیک  ۳)
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • – ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات : ۵۶ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود