گزارش کارآموزی وکالت مناسب رشته حقوق

خلاصه ای از گزارش کارآموزی : حقوق ، عدالت، قانونمندي و قانونگرايي از شعارهاي است كه حكومتهاي بسته به شدت و ضعف علاقمنديشان به آنها سر مي دهند، حكومتها خود...

خلاصه ای از گزارش کارآموزی :

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سوره دیگر مانند سوره نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید…..

 

فایل گزارش کارآموزی وکالت شامل مطالب زیر میباشد :

 • پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………. ۱
 • بخش اول : امور حقوقی……………………………………………………………………………………… ۲
 • غبن فاحش ………………………………………………………………………………………………………… ۳
 • الزام به ایفای تعهد……………………………………………………………………………………………. ۱۲
 • مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی…………………………………………………… ۱۶
 • فسخ قرارداد اجاره…………………………………………………………………………………………… ۱۹
 • صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی…………………. ۲۳
 • فسخ قرارداد بیع……………………………………………………………………………………………….. ۲۷
 • رفع مزاحمت و ممانعت از حق……………………………………………………………………………. ۳۰
 • احضار از پرداخت محکوم به ……………………………………………………………………………. ۳۲
 • تخلیه مورد اجاره …………………………………………………………………………………………….. ۳۴
 • الزام به تنظیم سند رسمی …………………………………………………………………………………. ۳۸
 • ابطال رأی داور مرضی الطرفین ………………………………………………………………………… ۴۴
 • تجویز انتقالمنافع ……………………………………………………………………………………………… ۵۰
 • تجویز تعدیل اجاره بها ……………………………………………………………………………………… ۵۲
 • تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ……………………………………………………….. ۵۵
 • موت فرضی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۸
 • تحریر مهر و موم ترکه …………………………………………………………………………………….. ۶۱
 • تغییر نام شناسنامه ………………………………………………………………………………………….. ۶۳
 • تنفیذ وصیت نامه ……………………………………………………………………………………………… ۶۵
 • تقاضای صدور گواهی افراز …………………………………………………………………………….. ۶۸
 • خلع ید ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
 • فروش مال غیر ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲
 • فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ………………………………………………………. ۷۵
 • تخلیه ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
 • تخلیه مورد اجاره …………………………………………………………………………………………….. ۸۱
 • فصل دوم: امور کیفری
 • خیانت در امانت تصرف مال غیر ……………………………………………………………………….. ۸۶
 • جعل ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
 • اعمال ماده ۶۹۶………………………………………………………………………………………………… ۹۰
 • قتل غیر عمد ……………………………………………………………………………………………………. ۹۲
 • فریب در ازدواج ………………………………………………………………………………………………. ۹۴
 • آزادی مشروط و تخفیف مجازات ………………………………………………………………………. ۹۶
 • ترک انفاق ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
 • جعل سوء استفاده از امتیازات …………………………………………………………………………. ۱۰۰
 • صدور چک بلامحل خیانت در امانت ………………………………………………………………… ۱۰۵
 • تصرف عدوانی و فروش مال غیر ……………………………………………………………………. ۱۰۹
 • ربا خواری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
 • فصل سوم: امور خانوادگی
 • فسخ نکاح ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
 • مطالبه نفقه و تعیین نفقه …………………………………………………………………………………. ۱۱۷
 • ازدواج مجدد …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
 • الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ………………………………………………………………….. ۱۲۱
 • اجازه ازدواج مجدد ………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
 • تقاضای صدور گواهی عدم سازش …………………………………………………………………. ۱۲۵
 • صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده ۱۳۰ ق.م…………………………………… ۱۳۳
 • طلاق توافقی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
 • تقلیل نفقه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
 • اثبات زوجیت …………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
 • قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ………………………… ۱۴۷
 • افزایش نفقه فرزندان ……………………………………………………………………………………… ۱۵۱
 • فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
 • ایفای تعهد …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
 • رفع رطوبت …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵
 • الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ………………………. ۱۷۱
 • استرداد شیربها …………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶
 • مطالبه وجه …………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰
 • استرداد سند مالکیت ………………………………………………………………………………………. ۱۸۴
 • ابطال اجرائیه ………………………………………………………………………………………………… ۱۹۰
 • الزام به ساختن مقبره …………………………………………………………………………………….. ۱۹۶
 • فصل پنجم: اطفال
 • رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ………………………………………………….. ۲۰۸
 • توهین و اهانت به مأمورین …………………………………………………………………………….. ۲۱۲
 • شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ………………………………………………………………. ۲۱۵
 • ایراد ضرب و جرح عمدی ………………………………………………………………………………. ۲۱۷
 • فصل ششم: اجرای احکام کیفری
 • مزاحمت تلفنی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲۲
 • تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی ………………………….. ۲۲۵
 • کیف ربایی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۲
 • سرقت مسلحانه ……………………………………………………………………………………………… ۲۳۶
 • سرقت مقرون به آزار …………………………………………………………………………………….. ۲۳۹
 • تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ………………………………… ۲۴۳
 • تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) …………………………………………………………………….. ۲۵۱
 • برگزاری پارتی و شرب خمر …………………………………………………………………………… ۲۵۹
 • لواط …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۴
 • فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
 • توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ………………………………………………………….. ۲۶۸
 • قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ………………………………………………… ۲۷۰

 

فرمت فایل : word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : ۲۷۰

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

10000 تومان – خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود