گزارش کارآموزی در بانک ملت شعبه شیروان

خلاصه ای از گزارش کارآموزی : مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه : رئیس شعبه : مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت به کلیه امورات شعبه وارتباط با

خلاصه ای از گزارش کارآموزی :

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه :

رئیس شعبه :

مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت به کلیه امورات شعبه وارتباط با مشتریان وجذب منابع وتصویب اعتبار رابه عهده دارد.

معاون شعبه:

در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل وامورات داخلی بانک را دارد.

رئیس دایره صندوق :

مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه،تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری ،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه ، مطابقت مانده خزانه با خلاصه   دفتر کل رابه عهده دارد.

تحویلداران:

امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی ، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک، واریز وجه به حساب مشتریان ، پرداخت چکهای مشتریان ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و … و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند….

 

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

8000 تومان – خرید

گزارش کارآموزی در بانک ملت شعبه شیروان حاوی مطالب زیر میباشد :

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۳

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی……………………………………………………………………………………۴

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ………………………………………………………………………….۴

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ……………………………………………………………………….۵

رئیس شعبه……………………………………………………………………………………………………………….۵

معاون شعبه……………………………………………………………………………………………………………….۵

رئیس دایره صندوق……………………………………………………………………………………………………۶

تحویلداران……………………………………………………………………………………………………………….۶

دایره حوالجات………………………………………………………………………………………………………….۷

ممیز حساب………………………………………………………………………………………………………………۷

تحصیلدار ………………………………………………………………………………………………………………..۸

خدمتگزار شعبه………………………………………………………………………………………………………….۸

دایره اعتبارات ………………………………………………………………………………………………………….۸

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت …………………………………………………………………۱۰

۱-حساب جاری الکترونیک (جام)………………………………………………………………………………۱۰

۲-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ………………………………….۱۱

۳ -خدمات اینترنتی ۲۴ ساعته…………………………………………………………………………………….۱۱

۴-همراه بانک ملت………………………………………………………………………………………………….۱۲

۵-پیامک ۲۰۰۳۳ و تلفن بانک جام ۸۱۳۲۰۰…………………………………………………………………۱۲

۶-ملت کارت متمرکز ……………………………………………………………………………………………..۱۲

۷-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی …………………………………………………………………….۱۳

۸-هدیه کارت ملت………………………………………………………………………………………………….۱۳

۹- بن کارت ملت……………………………………………………………………………………………………۱۳

۱۰- انواع تسهیلات بانکی ………………………………………………………………………………………..۱۴

فصل دوم :عقوداسلامی

۱- قرض الحسنه………………………………………………………………………………………………………۱۶

کارمزد…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

وثایق وتضمینات………………………………………………………………………………………………………۱۷

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی …………………………………………………………………۱۷

عملیات حسابداری قرض الحسنه…………………………………………………………………………………۱۸

  • ثبت حساب انتظامی قراردادهای ……………………………………………………………………………۱۸

۲- ثبت وثایق وتضمینات………………………………………………………………………………………….۱۸

۳- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ………………………………………………………………………۱۸

۴-دریافت اقساط……………………………………………………………………………………………………..۱۹

۵- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه……………………………………………………………….۱۹

۲- مضاربه………………………………………………………………………………………………………………۲۰

عملیات حسابداری مضاربه ………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-ثبت قرارداد مضاربه…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-ثبت وثایق وتضمینات …………………………………………………………………………………………..۲۳

۳-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی…………………………………………………………………………..۲۳

۴-ثبت تعهدات بانک……………………………………………………………………………………………….۲۳

۵-پرداخت سرمایه مضاربه ………………………………………………………………………………………..۲۴

۶-فروش کالای موضوع مضاربه…………………………………………………………………………………۲۴

۳-مشارکت مدنی…………………………………………………………………………………………………….۲۵

عملیات حسابداری مشارکت مدنی………………………………………………………………………………۲۶

۱- ثبت قرارداد ……………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-اخذ وثایق وتضمینات……………………………………………………………………………………………۲۶

۳-واریز مشارکت مدنی…………………………………………………………………………………………….۲۷

۴-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی…………………………………………………………………………….۲۸

۵-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت………………………………………۲۸

۶-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی………………………………………………………………۲۸

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد………………………………………………………………..۲۹

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد………………………………………………………………….۲۹

۷-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی…………………………………………………………….۳۰

۴-فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..۳۱

فروش اقساطی مسکن………………………………………………………………………………………………..۳۲

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار…………………………………………………………….۳۲

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی………………………………………………………………………۳۳

عملیات حسابداری فروش اقساطی ………………………………………………………………………………۳۴

۱-ثبت قرارداد…………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-واحد وثایق وتضمینات………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-پیش پرداخت فروش اقساطی…………………………………………………………………………………۳۵

۴-ثبت تعهدات بانک……………………………………………………………………………………………….۳۵

۵- خرید اموال موضوع فروش اقساطی………………………………………………………………………..۳۵

۶-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی………………………………………………………………………….۳۶

۷-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی………………………………………………………………………..۳۶

۸-دریافت اقساط……………………………………………………………………………………………………..۳۷

۹-تسویه حسابها فروش اقساطی …………………………………………………………………………………۳۸

۵-اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………………………۳۸

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………..۳۹

۱-ثبت قرارداد………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-ثبت وثایق وتضمینات……………………………………………………………………………………………۴۰

۳-وصول پیش دریافت از مشتری……………………………………………………………………………….۴۰

۴-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده……………………………………………………………………………۴۰

۵-خرید اموال اجاره به شرط تملیک…………………………………………………………………………..۴۱

۶-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک………………………………………………………………………۴۱

۷-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط…………………………………..۴۲

۸-تغییرات قرارداد……………………………………………………………………………………………………۴۲

۹-دریافت مال الاجاره………………………………………………………………………………………………۴۳

۱۰-تعدیل حساب سود سالهای آینده ………………………………………………………………………….۴۳

۱۱-عدم وصول به موقع اقساط اجاره…………………………………………………………………………..۴۳

۱۲-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق……………………………………………………………………..۴۴

۱۳-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد………………………………………………..۴۵

۶-سلف…………………………………………………………………………………………………………………۴۵

سود معاملات سلف………………………………………………………………………………………………….۴۶

عملیات حسابداری…………………………………………………………………………………………………۴۷

۱-ثبت قرارداد………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-ثبت وثایق وتضمینات…………………………………………………………………………………………۴۷

۷- جعاله……………………………………………………………………… ……………………………………..۴۸

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت……………………………………………………………….۴۹

عملیات حسابداری جعاله…………………………………………………………………………………………۴۹

۱-ثبت قرارداد………………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-اخذ وثیقه یا تضمین……………………………………………………………………………………………۴۹

۳-اخذ پیش دریافت………………………………………………………………………………………………۵۰

۴-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار………………………………………………………………..۵۰

۵-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) …………………………………………….۵۰

۶- مزارعه……………………………………………………………………………………………………………۵۱

عملیات حسابداری مزارعه……………………………………………………………………………………….۵۲

۱-ثبت قرارداد………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-ثبت وثایق وتضمینات…………………………………………………………………………………………۵۲

۳-پرداخت بابت مزارعه …………………………………………………………………………………………۵۲

۴-دریافت سهم بانک…………………………………………………………………………………………….۵۳

۵-تسویه حساب مزارعه ………………………………………………………………………………………….۵۳

۶-برگشت حسابهای انتظامی …………………………………………………………………………………..۵۴

۹-مساقات……………………………………………………………………………………………………………۵۵

حسابداری مساقات…………………………………………………………………………………………………۵۵

۱- ثبت قرارداد……………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-ثبت وثیقه یا تضمین……………………………………………………………………………………………۵۵

۳-پرداخت بابت مساقات…………………………………………………………………………………………۵۶

۴-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ………………………………………………………………………۵۶

۵-تسویه حساب مساقات…………………………………………………………………………………………۵۶

۶-برگشت حسابهای انتظامی……………………………………………………………………………………۵۶

فصل سوم : ضمانت نامه های بانکی

مبحث اول کلیات ضمنتنامه بانکی ………………………………………………………………………………۶۰

مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانکی………………………………………………………………………….۶۱

۱- ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ومزایده ……………………………………………………………..۶۱

۲-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات…………………………………………………………….. ………………۶۲

۳-ضمانتنامه پیش پرداخت………………………………………………………………………………………۶۳

۴-ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار…………………………………………………………………………۶۴

۵-ضمانتنامه تعهد پرداخت………………………………………………………………………………………۶۵

۱-۵- ضمانتنامه گمرکی………………………………………………………………… …………………….۶۵

انواع ضمانتنامه های گمرکی …………………………………………………………….. ………………۶۵

۱-۱-۵- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی ……………………………………………….۵۶

۲-۱-۵- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا…………………………………………………………………۵۶

۳-۱-۵- ضمانتنامه ترانزیت کالا………………………………………………………………. ………..۶۶

۴-۱-۵- ضمانتنامه پاساوان کالا……………………………………………………………….. ………..۶۶

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی…………………………………………………………..۶۷

۲-۵- ضمانتنامه نظام وظیفه ………………………………………………………………… ………………..۶۸

۳-۵- ضمانتنامه دادگستری……………………………………………………………….. ………………….۶۹

۴-۵- ضمانتنامه های متفرقه………………………………………………………………… ………………..۶۹

صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک………………………………………………………………………………………….۷۰

صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن…………………………………………………..۷۱

ضمانتنامه ارزی ……………………………………………………………………………….. ……………….۷۲

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی…………………………………………………………….۷۲

نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت……………۷۲

مبحث سوم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرونده اعتباری…………………………………۷۴

الف)اشخاص حقیقی………………………………………………………………………………. ………………۷۴

ب) اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………. ………………….۷۴

مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه……………………………………………………….۸۰

الف)عملیات صدور ضمانتنامه………………………………………………………………….. ……………….۸۰

ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه………………………………………………………………………۸۲

۱-ب- ثبت انتظامی قرارداد………………………………………………………………… ………………..۸۲

۲-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه……………………………………………………………….. ………………۸۲

۳-ب – ثبت تعهدات ………………………………………………………………… ……………………….۸۲

۴-ب- ثبت سپرده نقدی………………………………………………………………… …………………….۸۳

۵-ب- ثبت تمبر مالیاتی………………………………………………………………… …………………….۸۳

۶-ب- ثبت کارمزد………………………………………………………………… ……………….. ………..۸۳

ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد…………………………………………………………………….۸۴

مبحث پنجم کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی………………………………………………..۸۵

عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه…………………………………………………………………………….۸۶

نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها …………………………………………………………….۸۷

مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه………………………………………………………………… ………………۸۹

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه …………………………………………………………………………….۹۰

برگشت تعهدات ………………………………………………………………… ………………………………….۹۰

برگشت سپرده نقدی…………………………………………………………………………………………………۹۱

برگشت کارمز………………………………………………………………… ……………………. ………………۹۱

برگشت وثایق………………………………………………………………………………………………………….۹۱

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه………………………………………………………………………………………۹۲

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ………………………………………………………………. ……………۹۴

برگشت کارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید……………………………………………………………۹۶

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر……………………………………………………………………………………………… …………….۱۰۱

 

فرمت فایل : word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :۱۲۰

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”18″]

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود