طرح کارآفرینی بازیابی و ریسندگی الیاف پشمی

طرح کارآفرینی بازیابی و ریسندگی الیاف پشمی موارد استفاده و کاربرد محصول : در تولید پارچه و منسوجات پشمی معرفی محصول : ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﺦ ﺗﻬﻴﻪ

طرح کارآفرینی بازیابی و ریسندگی الیاف پشمی

موارد استفاده و کاربرد محصول : در تولید پارچه و منسوجات پشمی

معرفی محصول :

ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﺦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﺦ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﻧﺨﻬﺎﻱ ﭘـﺸﻤﻲ, ﻧﺨﻬـﺎﻱ ﻓﺎﺳـﺘﻮﻧﻲ ﻭ ﻧﺨﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﺦ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺫﻳﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﻧﺨﻬﺎﻱ ﭘﺸﻤﻲ: ﻧﺨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﺸﻢ ﺿﺨﻴﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﭘﺸﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺭﻭﺵ ﺗﻬﻴـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧـﺦ ﺭﺍ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭘﺸﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻧﺦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺧﻄﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﺭﺩﻳﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺷـﺎﻧﻪ ﻭ ﺟـﺪﺍ ﻛـﺮﺩﻥ ﺍﻟﻴـﺎﻑ ﻛﻮﺗـﺎﻩ ﭘـﺸﻢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭘﺸﻤﻲ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﺸﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺦ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺭﻳـﺴﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﻤـﻪ ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ ﻭ ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﺎﺏ ﻧﺦ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﺸﻢ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩﺍﻱ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﺸﻢ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﻫـﻢ ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔـﺮﺩﺩ. ﻧﺨﻬـﺎﻱ ﭘـﺸﻤﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺻﺎﻑ، ﭘﺮﺯ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻧﺦ ﻭ ﻧﺎﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻴﻬﺎﻱ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻠﻔﺖ ﻭ ﻧﺎﺯﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻧﺦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻗﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺘﻮ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪﻫﺎﻱ ﺿﺨﻴﻢ ﺍﺳﭙﺮﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ…..

عناوین طرح کارآفرینی بازیابی و ریسندگی الیاف پشمی شامل :

 • -ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • – ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ ۳)
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • – ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ریسندگی الیاف پشمی
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح کارآفرینی بازیابی و ریسندگی الیاف پشمی مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۴۸ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود