طرح کارآفرینی تولید الکترود جوشکاری

طرح کارآفرینی تولید الکترود جوشکاری موارد استفاده و کاربرد محصول : در جوشکاری معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ.

طرح کارآفرینی تولید الکترود جوشکاری

موارد استفاده و کاربرد محصول : در جوشکاری

معرفی محصول :

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎی ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫـﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﻗـﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻋﺒﺎرت از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم اﻟﻜﺘﺮون ﺑﻴﻦ دو اﻟﻜﺘﺮود و ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮود و ﻛﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺣـﺮارت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗـﺮاری ﻗـﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳـﻚ ﺑـﻴﻦ دو اﻟﻜﺘـﺮود و ﻳـﺎ ﻛـﺎر و اﻟﻜﺘﺮود وﺟﻮد ﻫﻮا و ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﺎز ﻫﺎدی ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان در ﺧﻼء ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻧﻤﻮد. در ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻣﺎ و اﻧﺮژی ﻧﻮراﻧﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﻜـﺴﺎن ﻧﺒـﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً %۴۳ از ﺣﺮارت درآﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ %۳۶ در ﻛﺎﺗﺪ و %۲۱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗـﻮس ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. دﻣـﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻨﻮع اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎی آن ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﻗـﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎی ذﻏﺎﻟﻲ ﺗﺎ ۳۲۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻛﺎﺗﺪ و ﺗﺎ ۳۹۰۰ در آﻧﺪ ﺣﺮارت وﺟﻮد دارد. دﻣـﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در آﻧﺪو ﻛﺎﺗﺪ ﺑﺮای اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺣﺪوداً ۲۴۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ۲۶۰۰ درﺟﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ…..

عناوین طرح کارآفرینی تولید الکترود جوشکاری شامل :

 • -ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • – ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ ۳)
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • – ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۸۵
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ۱۳۸۵
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

 

دانلود طرح کارآفرینی تولید الکترود جوشکاری مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۶۵ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود