طرح کارآفرینی احداث باغ زیتون ۱۰۰ هکتاری

طرح کارآفرینی احداث باغ زیتون 100 هکتاری موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراکی معرفی محصول : ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ روي زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: ﻧﻘﺸﻪ

طرح کارآفرینی احداث باغ زیتون ۱۰۰ هکتاری

موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراکی

معرفی محصول :

ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ روی زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:

 • ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری و آﻣﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ
 • ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻦ
 • ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری و ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻟﻪ
 • ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ

ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ، دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﻳﺎ ﻗﻠﻤﻪ زدن، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ را از ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻨﺪه و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻴﺎری ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۳۰ ﺗﺎ ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدی زﻳﺮ ﺧﺎک ﻛﺮد. ﺑﺮای ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ۱/۵ ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد. زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی از ﺣﻴﺚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻫﻮای ﻣﺤﻞ زﻳﺎد ﺳﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻬﺎل را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و در ۲۵ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻗﻪ ۳ ﺗﺎ ۵ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻗﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده، ﺑﻘﻴﻪ را ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ….

عناوین طرح کارآفرینی احداث باغ زیتون ۱۰۰ هکتاری شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • – ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آیسیک  ۳)
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • – ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای طرح کارآفرینی احداث باغ زیتون ۱۰۰ هکتاری
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح کارآفرینی احداث باغ زیتون ۱۰۰ هکتاری مناسب برای :

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۱۷ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

7000 تومان – خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود