طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای

طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای موارد استفاده و کاربرد محصول : ملافه ای - تبلیغات - دستمال شستشو و ... معرفی محصول : محصول انواع پارچه های تاری و پودی خام

طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای

موارد استفاده و کاربرد محصول : ملافه ای – تبلیغات – دستمال شستشو و …

معرفی محصول :

محصول انواع پارچه های تاری و پودی خام پنبهای و الیاف مصنوعی است که اصطلاحاً به پارچه خام پنبه ای متقال می گویند. متقال کلیه پارچه های پنبه ای خام تکمیل نشده ای است که بسته به نوع مصرف در عرض های مختلفی تولید و پس از تکمیل به اسامی مختلف تجاری چیت، چلوار، آستری، دبیت، وال، ململ، پوپلین، ملحفه ای، پرده ای و … به بازار عرضه می گردند.

هر چند این واحد برای تولید انواع پارچه های سبک پنبه ای، مخلوط پنبه و الیاف مصنوعی مناسب می باشد اما با توجه به اهمیت الیاف پنبه به خاطر طبیعی بودن و خصوصیات خاص آن ، در این طرح تنها تولید پارچه های صد در صد پنبهای شامل چلوار، چیت، دبیت، پاتیسی، ملحفه ای مورد توجه است. این پارچه ها بعد از انجام عملیات تکمیلی و رنگرزی و چاپ دارای مشخصات زیر خواهند بود:

 • چلواری عبارت است از پارچه پنبهای که سفید و تکمیل شده باشد. معمولاً در عرض ۹۰ سانتی متر بافته می شود. اما در عرضی های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
 • چیت: عبارت است از پارچه پنبه ای که سفید گری و چاپ و تکمیل شده باشد. پاتیسی: عبارت است از پارچه پنبهای سفید شده که با رنگ های روشن رنگ شده باشد.
 • دبیت: عبارت است از پارچه پنبه ای سفید شده که با رنگ های تیره رنگ شده باشد….

عناوین طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ
 • ﻧﺎﻡ ﻭ ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ (ﺁﻳﺴﻴﻚ ٣)
 • ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ
 •  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ
 • ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺼﻮﻝ
 • ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ
 • ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ
 • ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
 • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ
 •  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ
  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﻡ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﻛـﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺁﻥ ﺑـﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
 • ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ
 •  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
 • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
 •  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺳﻮﺧﺖ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
 •  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ
 •  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات : ۴۷ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

5500 تومان – خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود