طرح توجیهی تولید تجهیزات مخصوص بیمارستان

طرح توجیهی تولید تجهیزات مخصوص بیمارستان موارد استفاده و کاربرد محصول: انجام امور مختلف پزشکی معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن

طرح کارآفرینی تولید تجهیزات مخصوص بیمارستان

موارد استفاده و کاربرد محصول : انجام امور مختلف پزشکی

معرفی محصول :

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ اﺑـﺰارآﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﻓﻮﻻد اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰار دﺳـﺖ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ، ﺟﺮاﺣﻲ ، ﺑﺨﻴﻪ و ﻳـﺎ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ آن و ﺳـﺎﻳﺮ اﻣـﻮر ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛـﻪ در ردﻳـﻒ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ و اﺑـﺰارآﻻت دﺳـﺘﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﭘﻨﺲ – ﻗﻴﭽﻲ – اﺳﻴﻜﻮﻻر – ﻛﻠﻤﭙﺲ – ﭼﺎﻗﻮ – ﭘﻨﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ – ﻓﻮر ﺳﭙﺲ – رﻳﺘﺮ آﻛﺘﻮر

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق از اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻮده و روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ . ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ادواﺗـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . اﻳﻦ ادوات ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﺤـﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را دارﻧﺪ….

عناوین طرح توجیهی تولید تجهیزات مخصوص بیمارستان شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • – ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آیسیک  ۳)
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در تجهیزات بیمارستانی ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • – ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی تجهیزات بیمارستانی
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف تجهیزات بیمارستانی
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای طرح توجیهی تولید تجهیزات مخصوص بیمارستان
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح توجیهی تولید تجهیزات مخصوص بیمارستان مناسب برای :

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۵۳ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

8000 تومان – خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود