طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید DOP و صنایع رنگ و رزین معرفی محصول : استرهای انیدریک ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﯿﺪرﯾﺪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک

موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید DOP و صنایع رنگ و رزین

معرفی محصول :

استرهای انیدریک ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﯿﺪرﯾﺪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﻌﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﯿﺪرﯾﺪﻓﺘﺎﻟﯿﮏ۱ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ PA ﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد. در ﺳﺎل ۱۹۷۲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ.آ.اس.اف ۲ آﻟﻤﺎن روش اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ اﺑﺪاع ﮐﺮد و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ﺷﺮوع ﺷﺪ. اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ از اوﻟﯿﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎی اﻧﯿﺪرﯾﺪ دی ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ (دو ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎری ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد و در درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ روﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و در درﺟﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ رزﯾﻦ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ و رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ A.Laurent روش ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. اﮐﺜﺮ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ در ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺟﯿﻮه در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﯿﺪی ﺑﻮدﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا روش ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ ﯾﺎ ارﺗﻮزاﯾﻠﯿﻦ در ﻓﺎز ﮔﺎزی در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪ واﻧﺎدﯾﻢ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ) ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن C8H4O3 و ﻓﺮﻣﻮل ﮔﺴﺘﺮده آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ…..

عناوین طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک شامل :

 • -۱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ
 • -۱-۳ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 • -۱ -۴ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۵ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد
 • -۱-۶ ﮐﺎﻻی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 • -۱-۷ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺎﻻ
 • -۱-۸ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی دردﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ واردات
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺻﺎدرات
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 • -۴ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
 • -۵ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ
 • -۷ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
 • -۸ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
 • -۹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪ
 • -۱۰ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

 

دانلود طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

فرمت فایل: ورد WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۵۱ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود