طرح توجیهی احداث واحد پرواربندی گوساله ۱۰۰ راسی

طرح توجیهی احداث واحد پرواربندی گوساله 100 راسی موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید گوشت معرفی محصول : اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ

طرح توجیهی احداث واحد پرواربندی گوساله ۱۰۰ راسی

موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید گوشت

معرفی محصول :

اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺤـﺼﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳـــﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. از ﺳـــﻮی دﻳــﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺣﻴــﺎﺗﻲ اﻧﺴـــﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴـــﻦ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬــﺎی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺧﻮدﻛﻔـﺎﻳﻲ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕـﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان،درﮔﺎم ﻧﺨﺴــﺖ و دﺳﺘـــﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻄـﻘﻪ ای و ﻓــﺮا ﻣﻨﻄـﻘﻪ ای، در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روﺷــﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ روزاﻓــﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.

ﻃﺮﺣﻬﺎی داﻣﭙﺮوری ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮورش ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ و درﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎی داﻣﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. ﺑﺎ اﺟﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻀﺎﻓﺎً اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ….

عناوین طرح توجیهی احداث واحد پرواربندی گوساله ۱۰۰ راسی شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • – ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آیسیک  ۳)
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • – ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای طرح توجیهی احداث واحد پرواربندی گوساله ۱۰۰ راسی
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

دانلود طرح توجیهی احداث واحد پرواربندی گوساله ۱۰۰ راسی مناسب برای :

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۱۵ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

7000 تومان – خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود