طرح توجیهی احداث باغ پسته ۱۰۰ هکتاری

طرح توجیهی احداث باغ پسته 100 هکتاری موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراکی معرفی محصول : ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ روی زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: ﻧﻘﺸﻪ

طرح توجیهی احداث باغ پسته ۱۰۰ هکتاری

موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراکی

معرفی محصول :

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻠﻬﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و روی دو درﺧﺖ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺎده ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺤﻮری و ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺘﺮ در داﺧﻞ ﺧﺎک ﻓﺮو ﻣﻲ رود. ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺸﻪ ﻓﺮﻋﻲ در درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻬﺎی رﻳﺸﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد, ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺸﻪ ﻓﺮﻋﻲ, درﺧﺖ در اﺛﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪن آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود زﻳﺮا رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺋﻴﻦ (ﺗﺎرﻫﺎی ﻛﺸﻨﺪه) در اﻧﺘﻬﺎی رﻳﺸﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻏﻠﺐ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺬر ﭘﺴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺎل ﭘﺴﺘﻪ, ﺣﺪود %۶۰ از ﻧﻬﺎﻟﻬﺎی ﺟﻮان ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن رﻳﺸﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮﻃﻮب زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺟﺬب آب ﻧﻤﺎﻳﺪ, ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ درﺧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻢ آﺑﻲ و ﺧﺸﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ.

آب و ﻫﻮا:

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﻳﺪ زﻣﺴﺘﺎن و ﮔﺮﻣﺎی زﻳﺎد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر دارد, ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ﺳﺮﻣﺎی ۲۰ درﺟﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ و۴۰ درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ را ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت و ﺻﺪﻣﻪ ای ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد, رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد در ﺧﺎک ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎری و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﻘﻪ درﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎُ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن درﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد….

عناوین طرح توجیهی احداث باغ پسته ۱۰۰ هکتاری شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • – ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آیسیک  ۳)
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • – ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای طرح کسب و کار احداث باغ پسته ۱۰۰ هکتاری
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح توجیهی احداث باغ پسته ۱۰۰ هکتاری مناسب برای :

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۱۷ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

8000 تومان – خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود