دانلود پروژه کارآفرینی تولید تیغ اره دیسکی

دانلود پروژه کارآفرینی تولید تیغ اره دیسکی موارد استفاده و کاربرد محصول : نوشیدنی معرفی محصول : ﺗﻴﻐﻪ ﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ ﻭ

دانلود پروژه کارآفرینی تولید تیغ اره دیسکی

موارد استفاده و کاربرد محصول : نوشیدنی

معرفی محصول :

ﺗﻴﻐﻪ ﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻠﺰ ﻭ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺖ، ﮐﻤﺎﻧﻲ، ﻟﻨﮓ، ﭼﺎﻗﻮﺋﻲ، ﺧﺸﮑﻪﺑﺮ، ﺩﺳﺘﻲ، ﺩﻳﺴﮑﻲ، ﺩﻭﺭﮐﻨﺪ، ﻓﻮﻻﺩﺑﺮ، ﺍﻟﻤﺎﺳﻪ، ﺳﻨﮕﺒﺮﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﺍﺯ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﻣﺪﻭﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﻧﺪﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﻴﻎﺍﺭﻩ ﮔﺎﻩ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﻮ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﺒﻪ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﺍﺭﻩﺗﻴﺰﮐﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ :

١‐ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﻢ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ :

١‐١‐ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺧﻢﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻓﻨﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﻩ ﺩﺳﺘﻲ

٢‐١‐ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺧﻢﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻓﻨﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﻢ

٣‐١‐ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺯﻳﺎﺩ

٢‐ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﻮﻻﺩ ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ :

١‐٢‐ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﻩ ﺩﺳﺘﻲ

٢‐٢ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﻢ

٣‐٢ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺯﻳﺎﺩ

عناوین دانلود پروژه کارآفرینی تولید تیغ اره دیسکی شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • – ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آیسیک  ۳)
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات تیغ اره دیسکی
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد تیغ اره دیسکی
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • – ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف تیغ اره دیسکی
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای دانلود طرح توجیهی تولید تیغ اره دیسکی
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود دانلود پروژه کارآفرینی تولید تیغ اره دیسکی مناسب برای :

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات : ۴۲ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

10000 تومان – خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود