گزارش کارآموزی تاثیر آموزش و پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل مناسب رشته های روانشناسی و مدیریت شهری و …. خلاصه ای از گزارش کارآموزی تاثیر آموزش و پرورش در