طرح توجیهی تولید پارچه ابریشمی خام موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید پوشاک معرفی محصول : پس از تهیه نخ ابریشمی خام، به منظور استفاده نخ در ماشین بافندگی

طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک موارد استفاده و کاربرد محصول : کودهای شیمیایی ، صنایع معدنی و فلزی و ... معرفی محصول : اسید ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺧﺎﻟﺺ (٤SO٢(H ﺩﺍﺭﺍﻱ

طرح توجیهی تولید اسید بنزوئیک موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع دارویی و غذایی و بهداشتی معرفی محصول : اسید بنزوییک به طور عمده برای تولید فنل، تهیه

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید DOP و صنایع رنگ و رزین معرفی محصول : استرهای انیدریک ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﯿﺪرﯾﺪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ

طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای موارد استفاده و کاربرد محصول : ملافه ای - تبلیغات - دستمال شستشو و ... معرفی محصول : محصول انواع پارچه های تاری و پودی خام

طرح توجیهی تولید چتر موارد استفاده و کاربرد محصول : استفاده در باران معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ

طرح کارآفرینی بازیابی و ریسندگی الیاف پشمی موارد استفاده و کاربرد محصول : در تولید پارچه و منسوجات پشمی معرفی محصول : ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﺦ ﺗﻬﻴﻪ

طرح کارآفرینی تولید الکترود جوشکاری موارد استفاده و کاربرد محصول : در جوشکاری معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ.

طرح کارآفرینی تولید استرهای اسید استیک موارد استفاده و کاربرد محصول : استفاده در اماکن عمومی و شرکت ها و مدارس و … معرفی محصول : ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻳﮏ ﺍﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﻴﺪ

طرح توجیهی تولید کیف سامسونت موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید کیف سامسونت و سایر انواع کیف معرفی محصول : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ